Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line služeb obchodu Barevnyrok.cz umístěného na webovém rozhraní https://www.barevnyrok.cz (dále jen „webové rozhraní“), prostřednictvím e-mailu nebo jiným způsobem mezi naší společností:


Ing. Josef Dušák, provozovatel a zhotovitel
www.Barevnyrok.cz a www.DIGI.CZ a www.LosFotos.cz
sídlo a expedice: Ječná 1724/24, 621 00 Brno
IČ: 63373335, DIČ: CZ6805141838


Adresa pro doručování: Josef Dušák / DIGI.CZ, Ječná 24, 621 00 Brno
Telefonní číslo: +420 770 194 770
Kontaktní e-mail: profi@barevnyrok.cz


a Vámi jako objednatelem


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou se zavazujeme zhotovit a dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám cenu uvedenou v objednávce. Cena za zhotovení a dodání zboží (dále jen „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem dodání a platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky nebo před zaplacením zálohy. Pokud se rozhodnete pro příplatkovou "Garanci dodání do Vánoc" (objednávky podané od 8.12. do 13.12. 23:59 a vyrobené, expedované a dodané na místo dodání nejpozději do 22.12. nebo dříve) bude tento příplatek součástí celkové ceny.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

1.1. Jaké zboží si u nás můžete objednat?

Námi zhotovovaným a dodávaným zbožím jsou fotoprodukty, zejména kalendáře a obdobné zboží blíže specifikované na webovém rozhraní, jejichž vzhled nebo obsah je vytvářen z Vámi vybraných fotografií uspořádaných prostřednictvím webové aplikace Barevnyrok.cz dostupného na webovém rozhraní https://www.Barevnyrok.cz a https://www.LosFotos.cz

1.2. Na co se vztahuje smlouva?

Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Půjde zejména o smlouvu o dílo nebo o kupní smlouvu.

1.3. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží pořizujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání . V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.4. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

 • nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem);
 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní).

1.5. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
 • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy; - objednávkou a jejím přijetím z naší strany, a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením v programu Barevnyrok.cz stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi ještě před objednáním.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. SMLOUVA

2.1. Jak uzavíráme smlouvu?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Vzhledem k tomu, že se aktivně a kreativně podílíte na tvorbě produktu své objednávky a tento produkt je vyráběn speciálně upravován jen pro vás na míru, tak uzavření objednávky vzniká až potvrzením objednávky e-mailem.

2.2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím programu Barevnyrok.cz (dále jen „aplikace“) dostupného na výše uvedeném webovém rozhraní.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané v aplikaci, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, cenu a zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace objednávky máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem na adresu: profi@barevnyrok.cz.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Vezměte na vědomí, že právo odmítnout objednávku máme i v případě, kdy objednávka obsahuje obrazový materiál, který:

 • je svou povahou pornografií či dětskou pornografií;
 • zobrazuje násilí na člověku či zvířatech;
 • nebo který jiným způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.

2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu na základě vystavené zálohové faktury nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 5), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní a v aplikaci měnit?

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní a v aplikaci. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání zboží v aplikaci, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy. Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání zboží v aplikaci již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.7. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.8. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.9. Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • bezhotovostně před výrobou produktu převodem na náš bankovní účet FIO, KB nebo ČSOB (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky s číslem účtu a variabilním symbolem);
 • online službou platební brány online (zajišťuje společnost ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267, web: www.comgate.cz - licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky)
 • pouze po dohodě předem zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
 • pouze po dohodě předem v hotovosti na odběrných místech Zásilkovny.cz. Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní. Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

V objednávce bude vždy uvedena tučně konečná celková cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2. Kdy nastane splatnost ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná do 2 prac. dnů před započetím výroby. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do 3 prac. dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.3. V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč/CZK) a bezhotovostně převodem pro zahraniční zákazníky je možné platit v eurech (EUR).

3.4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat u všech objednávek výrobků fotoproduktů na míru (typicky fotokalendáře, fotoknihy, fotoobrazy, pexeso s dodanými fotografiemi objednatele).

Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před započetím jeho výroby nebo před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my. Pokud zvolený způsob dopravy nebude odpovídat povaze zboží z hlediska hmotnosti nebo bezpečnosti přepravy, můžeme tento způsob dopravy upravit, aby tomu odpovídal.

4.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti, hmotnosti a povaze zboží a na zvoleném dopravci. Aktuální ceny "dopravy" na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní a zahrnují cenu bezpečného zabalení a náklady na dopravu.

V objednávce bude vždy uvedena položková cena zboží, cena dopravy a tučně konečná celková cena, která zahrnuje náklady na zvolený způsob dopravy. Pokud zboží nepřevezmete a my Vám ho budeme zasílat znovu, budeme účtovat náklady na opakované doručování a cenu dobírky podle druhu přepravy.

4.3. Kdy Vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na povaze objednávky (tj. zejména na rozsahu objednaného zboží či na náročnosti procesu zhotovení zboží) a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Termín dodání běží až od chvíle připsání platby na náš účet. Objednávka s příplatkem "Garance dodání do Vánoc" musí být zaplacena nejpozději do 24 hodin po odeslání.

Zhotovené zboží předáme dopravci, jakmile je vyrobené a zabalené. Stav objednávky je vidět na našem webovém rozhraní v odkazu "STAV OBJEDNÁVKY". Po expedici dostanete informaci e-mailem a u některých způsobů přepravy také SMS s informacemi o zásilce (číslo, sledování - tracking).

Upozorňujeme Vás na to, že dobu dodání zboží externími dopravci nemůžeme ovlivnit. Případné stížnosti týkající se doby dodání je nutné řešit přímo s dopravcem.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno na Vámi zvolenou adresu nebo výdejní místo (Zásilkovna, Pošta, ParcelShop...). Pokud zboží nevyzvednete nebo bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

4.4. Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost a stav obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně – ihned při převzetí zásilky informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží. O takovém odmítnutí nebo o výhradách k zásilce sepište s přepravcem zápis (např. škodní zápis).

Podpisem dodacího listu, potvrzení o převzetí zásilky (nebo jiného obdobného dokumentu) stvrzujete, že obal zásilky nebyl porušen. Reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky v takovém případě již není možná. Pokud máte pochybnosti, sdělte přepravci výhrady a tyto s ním zapište a doporučujeme také ihned nafotit mobilním telefonem (zápis, výhradu i samotné poškození).

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

4.5. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku má každý spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, v případě kupní smlouvy potom ve lhůtě 14 dnů od dodání zboží.

5.1. Můžete odstoupit od smlouvy ještě předtím, než fyzicky obdržíte zboží?

Odstoupíte-li od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, s jejichž plněním jsme na základě Vašeho požadavku započali před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemáte v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy. Souhlasem s poskytnutím služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy tento důsledek berete na vědomí.

5.2. Můžete odstoupit od smlouvy po dodání zboží?

Upozorňujeme, že zhotovované zboží má povahu zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zboží tedy není v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) občanského zákoníku možné.

5.3. Jak postupovat v případě odstoupení od smlouvy?

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší. Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží (případně její část odpovídající vzniklé škodě).

Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, máme vůči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody můžeme jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží, tj. vrácena Vám bude částka snížená o vzniklou škodu.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až2117 a§ 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

7.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu profi@barevnyrok.cz . Obvykle reagujeme do 24 hodin v pracovních dnech nebo dříve, po zaslání Všeho dotazu, připomínky nebo reklamace. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování.

7.3. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením v písemné podobě. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Kalendáře označujeme naší etiketou s logy Barevnyrok.cz, LosFotos a TISK DIGI.CZ. Je umístěna na zadní šedé straně nástěnných kalendářů a nebo na kartonu stolních kalendářů. Etiketa je vidět až ve chvíli, kdy uživatel hledá označení. Není vidět v běžném užívání každý den. Pokud si výslovně nepřejete označení naší výrobní etiketou, napište nám to, ale cena bez označení bude vyšší o 10 Kč/ks s DPH.

Vezměte na vědomí, že v případě, že obrazový materiál dodaný za účelem vytvoření fotoknihy, kalendáře či obdobného zboží z Vaší strany, porušuje autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví jiných osob, odpovídáte za následky porušení těchto práv. Výroba fotoproduktů je automatizovaná a nastavena tak, aby byla cenově dostupná všem zákazníkům, kteří zvládají uživatelské ovládání počítače a práci s fotografiemi.

Ve výrobní špičce před koncem roku Vám nemůžeme telefonicky radit se všemi detaily, jak připravit fotokalendář nebo fotoknihu, není to v našich silách a není to ani v ceně výroby fotoproduktů.

Neupravujeme fotografie (červené oči, světlost, tmavost, barevné podání apod.) a nespojujeme zakázky. Není to technicky možné. Změna místa doručení je zpoplatněna, protože je to ruční zásah do nastavení objednávky a platí až po potvrzení e-mailem, pokud je časově proveditelné takovou změnu učinit.

Objednávky fotoproduktů je možné učinit pouze přes webovou adresu: https://www.Barevnyrok.cz nebo taky www.LosFotos.cz resp. https://online.LosFotos.cz Osobně u nás na provozovně není možné tyto fotoprodukty objednat.

Svoje dotazy a připomínky prosím pište e-mailem na profi@barevnyrok.cz a naši pracovníci Vám odpoví v nejkratší možné době. Pro komunikaci s námi prosím používejte jednu e-mailovou adresu, kterou máte propojenou se zákaznickým účtem.

Řešení případných sporů:

"Případné spory s námi máte možnost řešit mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce."

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2019.

Používáme cookies, které nám umožňují poskytovat pro Vás lepší služby. Na kontrolu cookies ve Vašem počítači můžete použít tento online nástroj.