Reklamační řád výroby fotokalendářů Barevnyrok.cz

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line aplikace Barevnyrok.cz

prostřednictvím provozovatele a prodávajícího:

Ing. Josef Dušák
IČ: 63373335, DIČ: CZ6805141838,
zapsaný v živnostenské rejstříku MMB
Adresa pro doručování reklamací: Ing. Josef Dušák, Ječná 24, 621 00 Brno
Telefonní číslo: 770 194 770
Kontaktní e-mail: vyroba@Barevnyrok.cz

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí odpovídá smlouvě a nemá vady. To znamená, že zboží:

- má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě podmínek na Barevnyrok.cz;
- je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
- vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována. Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.

2. Jaká je záruční doba?

U spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, máte právo na to, abychom bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedli do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle Vašeho požadavku buď opravou zboží, nebo zhotovením nového (shodného) zboží bez vad; není-li takový postup možný, můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit (tj. můžete požadovat vrácení peněz).

Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni zhotovit novou věc bez vad, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat zhotovení nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

- jste o vadě před převzetím věci věděli;
- jste vadu sami způsobili;
- uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

- opotřebení zboží způsobené jeho užíváním;
- vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním a manipulací se zbožím.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

Vezměte na vědomí, že neodpovídáme za nedostatky zboží vzniklé výlučně v důsledku skutečnosti, že elektronická data získaná prostřednictvím objednávky byla neúplná nebo byla vložena v nesprávném formátu.

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

- pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, nejlépe e-mailem či písemně dopisem.
- reklamované zboží doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu (nebo na adresu osoby určené k opravě), osobně do naší provozovny Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zhotovení zboží či daňový doklad - fakturu, byla- li vystavena, nebo jiný dokument prokazující zhotovení zboží, spolu s písemným popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl písemně oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a následně o vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení e-mailem. V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.10.2020.

Vzor reklamačního listu (kopírujte a upravte do e-mailu nebo vytiskněte a pošlete poštou)

Adresa pro odeslání reklamace:

Ing. Josef Dušák / Barevnyrok.cz, Ječná 24, 62100 Brno nebo vyroba@Barevnyrok.cz

REKLAMUJÍCÍ:

Jméno, příjmení, adresa, telefon:

e-mail propojený se zákaznickým účtem:

Reklamované zboží:

Název a popis zboží:

Doklad o dodávce reklamovaného zboží (objednávka)* číslo: ......... ze dne: ..........

Zjištěná závada:

Podrobný popis vady, jak se projevuje, fotky

Navrhovaný způsob reklamace *

a) oprava zboží
b) výměna zboží
c) vrácení peněz
d) jiný (popište)

Datum: .......

Podpis reklamujícího: .......

Reklamaci převzal k vyřízení:

......... Dne: .......

Vyřizuje: ......

Reklamace vyřízena dne: ...........

Způsobem: ...................

* Nehodící se škrtněte

Používáme cookies, které nám umožňují poskytovat pro Vás lepší služby. Na kontrolu cookies ve Vašem počítači můžete použít tento online nástroj.